EQUIP TÈCNIC

L’equip tècnic, compost per professionals formades en les àrees de Pau, DDHH i comunicació, s’encarrega de gestionar i materialitzar els projectes de l’entitat i les activitats que es conceben des del grup de treball. Actualment aquests són els membres de l’equip tècnic.

Arés Perceval

DIRECTORA

Juliana Sotelo

TÈCNICA DEL PROJECTE EDUCATIU

Pau Vázquez

COMUNICACIÓ