EQUIP TÈCNIC

L’equip tècnic, compost per professionals formades en les àrees de Pau, DDHH i comunicació, s’encarrega de gestionar i materialitzar els projectes de l’entitat i les activitats que es conceben des del grup de treball. Actualment aquests són els membres de l’equip tècnic.

ARÉS PERCEVAL

DIRECTORA

JULIANA SOTELO

TÈCNICA DEL PROJECTE EDUCATIU

PAU VÁZQUEZ

TÈCNIC DE COMUNICACIÓ